projekt uchwały w sprawie sprzedaży nierucvhomości położonej we Włościborzu - dz. 370/6

Projekt

 


UCHWAŁA   Nr  L/      /14
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 października  2014 r.


                       w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we Włościborzu


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) uchwala się co następuje :


  § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości  położonej we Włościborzu, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 370/6 o pow. 5485 m²,  zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00022419/1.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 

Uzasadnienie do uchwały  Nr  L/        /14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2014 r.

 

         Wymieniona w uchwale działka 370/6 o pow. 5485 m² położona we Włościborzu powstała w wyniku podziału nieruchomości nr 370/5 o pow. 9009 m². Podział wykonano zgodnie z decyzją Rady Sołeckiej Włościbórz.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

 

E.M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (29 października 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (29 października 2014, 09:47:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 569