projekt uchwały - zamiana gruntów

Projekt

 

UCHWAŁA  Nr  XLVIII/         /14
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  28 sierpnia  2014 r.


w sprawie zamiany gruntów


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) uchwala się co następuje :


§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie, położonych w Niechorzu oznaczonych w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 52/1 o pow. 3900 m², zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00014661/3, w zamian za grunty położone w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej, oznaczone w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 238 o pow. 489 m² oraz działka nr 256 o pow. 492 m², zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00028674/8.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 


Uzasadnienie do  uchwały  Nr  XLVIII/      /14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia  2014 r.


      
   Z wnioskiem o  zamianę gruntów wystąpił właściciel nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim. Działki 238 i 256 o pow. 981 m² położone są wzdłuż drogi krajowej stanowią pas zieleni pomiędzy chodnikiem. Przejęcie nieruchomości umożliwi  przeprowadzenie inwestycji infrastrukturalnych w ulicy Chojnickiej. Nieruchomość gminna stanowi grunt rolny o pow. 3900 m² położony w Niechorzu. Przy zamianie nieruchomości, w przypadku nierównej  wartości zamienianych gruntów stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Osiedla Nr 2 oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (14 sierpnia 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (14 sierpnia 2014, 12:29:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 652