Projekt uchwały w sprawie wydzierzawienia na okres 8 lat gruntu położonego w Dziechowie

Projekt

 

UCHWAŁA Nr  XLVIII/        /14
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 sierpnia 2014 r.


w sprawie wydzierżawienia na okres 8 lat gruntu położonego w Dziechowie


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) uchwala się co następuje:


 § 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na rzecz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „MAKLER” w Sępólnie Krajeńskim,  na okres 8 lat, części gruntu z działki oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 193/7  o pow. 540 m² położonej w Dziechowie, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00022910/3.


 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie do uchwały Nr XLVIII/        /14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  28 sierpnia 2014r.

 

              Z wnioskiem o wydzierżawienie części gruntu z działki 193/7 w Dziechowie wystąpiło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAKLER w Sępólnie Krajeńskim. Na wymienionym gruncie przedsiębiorca chciałby postawić kajakarnię na sprzęt pływający (rowery wodne, łodzie wiosłowe) oraz zbudować pomost. Wniosek został rozpatrzony przez Zarząd Osiedla Nr 2, Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Komisje jak i Zarząd Osiedla wniosek zaopiniowały pozytywnie. Grunt będzie wydzierżawiony licząc od granicy z działką 193/6.  Na gruncie może zostać postawiony drewniany budynek kajakarni o parametrach zbliżonych do obiektu na działce 193/6.  Koszty  za  czynności  formalno-prawne  poniesie  dzierżawca. O budowę pomostu należy wystąpić do właściciela jeziora.

E.M.

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (14 sierpnia 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (14 sierpnia 2014, 12:25:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 582