Projekt uchwały w sprawie sprzedazy nieruchomości położonej w Sepólnie Krajeńskim

Projekt

 

UCHWAŁA  Nr   XLVI/     /14
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
z dnia  30 czerwca 2014  r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) uchwala się, co następuje :

 § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Stodolnej, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 86 o pow. 239 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW  BY2T/00019056/4.

 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr  XLV/       /14
Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
z dnia  30 czerwca  2014 r.


   Z wnioskiem o sprzedaż nieruchomości wystąpił jeden z mieszkańców. Nieruchomość położona jest przy ulicy Stodolnej w Sępólnie Kraj., stanowi własność Gminy Sępólno Krajeńskie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez Zarząd Osiedla Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim oraz uzyskał akceptację Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

E.M.

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (25 czerwca 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (25 czerwca 2014, 13:24:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 640