Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

Projekt


                                             UCHWAŁA  Nr   XLIII/        /14
                                      RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                                  z dnia  27  marca  2014 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 5c  ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 1187  z późn. zm.) uchwala się, co następuje :


  § 1.  Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Sępólno Krajeńskie, od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy niezabudowanych nieruchomości położonych na terenie gminy Sepólno Krajeńskie, zapisanych w księgach wieczystych prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. tj.:
1) działki w Dziechowie  nr 66/6    o pow. 1011 m² zapisanej w KW BY2T/00000128/4;
2) działki w Wiśniewie nr 41/1   o pow.   345 m² zapisanej w KW BY2T/00000463/4;
3) działki w Komierowie nr 94      o pow.   300 m² zapisanej w KW BY2T/00018889/5;
4) działki w Wałdowie nr 544/6 o pow.     63 m² zapisanej w KW BY2T/00026729/5.
 
 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

 § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


Uzasadnienie do Uchwały  Nr   XLIII/       /14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia  27 marca 2014 r.


    Gmina Sępólno Krajeńskie wystąpiła do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy z propozycją nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy nieruchomości stanowiących drogi dojazdowe, łączące się z drogami gminnymi. Na przekazanie na mienie komunalne wymienionych w uchwale nieruchomości Gmina uzyskała wstępną zgodę ANR w Bydgoszczy.
Projekt niniejszej uchwały był przedstawiony na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i został zaopiniowany pozytywnie.


   E.M.


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (19 marca 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (19 marca 2014, 13:28:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 987