projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sępolno Krajeńskie


 projekt 
 
 
UCHWAŁA  NR XLI/…/14
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 stycznia 2014 r.
 
 
w sprawie wyrażenia woli  przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sępólno Krajeńskie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. ,        poz. 594  z późn. zm .) uchwala się , co następuje:
 
§ 1. Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim wyraża wolę przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sępólno Krajeńskie realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XLI/…./14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 stycznia 2014 r.
 
w sprawie wyrażenia woli  przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Sępólno Krajeńskie.
W związku z planowanym wystąpieniem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska        i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Sępólno Krajeńskie ” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013 niezbędne jest załączenie Uchwały Rady Miejskiej o woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej. W nowym okresie programowania 2014-2020 dokument ten będzie podstawą do otrzymania wsparcia w ramach obszaru gospodarka niskoemisyjna.
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów cieplarnianych. Istotą Planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.
Celem projektu będzie wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, tj.:
-        redukcji emisji gazów cieplarnianych,
-        zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
-        redukcji zużycia energii  finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
-         poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia  jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane będą programy naprawcze ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).
W ramach przygotowania Planu zostanie stworzona w gminie baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach oraz inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych. W Planie zostaną także przedstawione długoterminowa strategia, cele i zobowiązania a także krótko/średnioterminowe działania/zadania (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki). Ustalone zostaną zasady monitorowania i raportowania wyników prowadzonej polityki ekologiczno-energetycznej. Projekt zakłada również przeszkolenie pracowników gminy z problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej. Poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. Środki na realizację przedsięwzięcia nie są zapisane w uchwale budżetowej lecz muszą być w niej ujęte  najpóźniej po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie .
               Projekt niniejszej uchwały  został przedstawiony na   Komisji  Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego, a także na Komisji  Budżetu i Handlu    Rady  Miejskiej  w  Sępólnie Krajeńskim i uzyskał pozytywną opinię.


metryczka


Wytworzył: Małgorzata barabach (30 stycznia 2014)
Opublikował: Barabach Małgorzata (30 stycznia 2014, 10:22:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 962