projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie przystąpienia przez Gminę Sępólno Krajeńskie do spółki działającej pod firmą „Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego”

Projekt

UCHWAŁA  Nr XL /     /13
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia   27 grudnia  2013 r.

uchylająca  uchwałę w sprawie przystąpienia przez Gminę Sępólno Krajeńskie do spółki działającej pod firmą „Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rypinie i objęcia przez Gminę Sępólno Krajeńskie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art.37 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz art.9 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej ( Dz. U z 2011r. Nr 45, poz.236) uchwala się, co następuje:


§ 1.  Traci moc uchwała nr XXX/220/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Sępólno Krajeńskie do spółki działającej pod firmą „Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rypinie i objęcia przez Gminę Sępólno Krajeńskie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do Uchwały  Nr XL /    /13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.


W związku z odstąpieniem od przystąpienia przez Gminę Sępólno Krajeńskie do spółki działającej pod firmą „Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rypinie i objęcia przez Gminę Sępólno Krajeńskie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, uchyla się powołaną na wstępie uchwałę.

Projekt niniejszej uchwały był przedstawiony na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i został zaopiniowany pozytywnie.


metryczka


Wytworzył: Maria Grochowska (13 grudnia 2013)
Opublikował: Administrator (13 grudnia 2013, 08:04:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 992