Projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Projekt

UCHWAŁA NR XL/.../13
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594,
poz. 645 oraz poz. 1318) w związku z art. 5d i 5f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2012r. poz.1059, z 2013r. poz. 984 oraz poz.1238) uchwala się, co następuje:
§ 1. Upoważnia się dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w tym do wydawania decyzji administracyjnych,
postanowień i zaświadczeń w sprawach przyznawania dodatków energetycznych, o których mowa w ustawie z dnia
10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.


Uzasadnienie
Niniejszą uchwałę podejmuje się w związku z nowym zadaniem nałożonym na gminy, określonym w ustawie. Prawo energetyczne,polegającym na wypłacie dodatku energetycznego.Dodatek energetyczny wypłaca się osobom, którym przyznano dodatek mieszkaniowy.W związku z realizacją zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj. podejmuje się niniejszą uchwałę upoważniając dyrektora ośrodka do załatwiania spraw związanych z przyznawaniem dodatków energetycznych. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (12 grudnia 2013)
Opublikował: Administrator (12 grudnia 2013, 22:52:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1147