projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Piasecznie

Projekt


UCHWAŁA   Nr  XXXVII/       /13
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 września  2013 r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Piasecznie


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) uchwala się co następuje :


  § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości  położonej w Piasecznie,  zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW 16350,  w ewidencji geodezyjnej oznaczonej jako:
 1) działka nr 247/1  o pow.   745 m²;
 2) działka nr 247/2  o pow.   784 m²;
 3) działka nr 247/3  o pow.   202 m²;
 4) działka nr 247/4  o pow.   869 m²;
 5) działka nr 247/5  o pow.   920 m²;
 6) działka nr 247/6  o pow.  1227 m².

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały  Nr  XXXVII/       /13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2013 r.


 W wyniku scalenia nieruchomości położonych w Piasecznie, stanowiących własność Gminy Sepólno Krajeńskie,  utworzono działkę nr 247 o pow. 4842 m². Na nieruchomość wydano decyzję o warunkach zabudowy, zgodnie z którą wydzielono 5 działek przeznaczonych pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym i budynkiem gospodarczo garażowym oraz  drogę wewnętrzna.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

E.M.

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (18 września 2013)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (18 września 2013, 07:30:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1027