Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej sprzedaży gruntów

Projekt


UCHWAŁA   Nr  XXXIV/       /13
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 czerwca  2013 r.


w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej sprzedaży gruntów

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) uchwala się, co następuje :

  § 1. Uchyla się uchwałę  Nr XXXI/228/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży gruntów położonych na terenie gminy Sępólno Krajeńskie.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 

                                     Uzasadnienie do uchwały  Nr  XXXIV/     /13
                        Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2013 r.


 Przeznaczona do sprzedaży uchwałą Nr XXXI/228/13 z dnia 28 marca 2013 r. nieruchomość oznaczona jako działka nr 545 położona w Wałdowie, decyzją zatwierdzającą projekt podziału działki nr 544/2 położonej w Wałdowie stanowiącej własność Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnej w Bydgoszczy,  została ustalona jako droga publiczna - dojazdowa do wydzielonych działek. Z uwagi na powyższe, żeby nie pozbawić dojazdu do nieruchomości właścicieli działek  sprzedanych przez ANR w Bydgoszczy, działka 545 nie może zostać przeznaczona do sprzedaży bez wydzielenia z niej drogi. Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.


E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (14 czerwca 2013)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (14 czerwca 2013, 09:37:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1303