Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości położonych w Wiśniewie

Projekt

 

UCHWAŁA  Nr   XXXIV/     /13
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  27 czerwca 2013r.


w sprawie nabycia na własność Gminy Sępólno Krajeńskie nieruchomości położonych  w Wiśniewie


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594) uchwala się, co następuje:


 § 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na własność Gminy Sępólno Krajeńskie niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie drogi Wiśniewa - Wiśniewka, położonych w Wiśniewie,  oznaczonych w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 44/3 o pow. 1772 m² zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00012759/3 i działka nr 43/1 o pow. 647 m² zapisana w księdze wieczystej prowadzonej  przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00018401/1.

 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

 § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 


Uzasadnienie do Uchwały  Nr  XXXIV/      /13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2013r.


 Z wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy określonych w uchwale nieruchomości położonych w Wiśniewie wystąpił jej właściciel. Są to nieruchomości, które stanowią poszerzenie drogi gminnej Wiśniewa-Wiśniewka. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej oraz Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.

 

E.M.


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (14 czerwca 2013)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (14 czerwca 2013, 09:24:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1219