Projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntów

Projekt


UCHWAŁA   Nr  XXXI/       /13
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 marca  2013 r.


w sprawie sprzedaży gruntów położonych na terenie gminy Sępólno Krajeńskie


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 10  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) uchwala się co następuje :

  § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż na rzecz Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Mateusza Ap. i Ew. w Wałdowie niezabudowanej nieruchomości położonej w Wałdowie, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 545 o pow. 600 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00003952/0.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 


Uzasadnienie do uchwały  Nr  XXXI/     /13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013 r.

      Z wnioskiem o sprzedaż wymienionej w uchwale nieruchomości - działki nr  545, położonej w Wałdowie, wystąpiła Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Św. Mateusza Ap. i Ew. w Wałdowie. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie parafii i miałaby zostać przeznaczona pod budowę kaplicy przedpogrzebowej - kostnicy. Sprawa sprzedaży nieruchomości na rzecz parafii została zaopiniowana pozytywnie przez Radę Sołecką Wałdowa oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. 

E,M.

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (21 marca 2013)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (21 marca 2013, 08:15:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1119