Projekt UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sępólno Krajeńskie na lata 2013-2015


Projekt
UCHWAŁA Nr XXX/   /13
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sępólno Krajeńskie na lata 2013-2015

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 176 pkt 1 oraz 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1. Przyjąć Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Sępólno Krajeńskie na lata 2013-2015 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 

 
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XXX/   /13
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 lutego 2013r.
 
Celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sępólno Krajeńskie jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych
w formie zespołu planowanych działań.
Skuteczna pomoc dla rodziny oraz ochrona dzieci może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.  
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.Pobierz Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Sępólno Krajeńskie na lata 2013 - 2015 (125kB) word

metryczka


Wytworzył: Sylwia Witkowska (27 lutego 2013)
Opublikował: Dawid Zabrocki (27 lutego 2013, 08:15:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1194