Projekt uchwały Nr XXX/…./13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie środków stanowiących fundusz sołecki


UCHWAŁA  Nr XXX/…./13
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 lutego 2013 r.
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie środków stanowiących fundusz sołecki
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
                            
                           
          § 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.         
                                                              
         § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
       
         § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

                                     
Uzasadnienie do UCHWAŁY  Nr XXX/…/13
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 lutego 2013 r.
 
 
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.
Wyodrębniony fundusz sołecki nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
 
            Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
                                                  
 
A.B.
 

metryczka


Wytworzył: Anna Buchwald (11 lutego 2013)
Opublikował: Milena Kujawa (26 lutego 2013, 11:40:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1243