Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości

Projekt

 

UCHWAŁA  Nr  XXIX/       /13
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia      stycznia  2013 r.


w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Włościborzu

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) uchwala się co następuje :


§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sępólno Krajeńskie na nieruchomość stanowiącą własność Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy,  w następujący sposób : Gmina Sępólno Krajeńskie w zamian  za nieruchomość położoną w Włościborzu oznaczoną w ewidencji geodezyjnej jako działka nr  171/1 o pow. 12400 m²,   zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem  KW nr BY2T/00015592/5  otrzyma nieruchomość położoną w Włościborzu oznaczoną w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 166 o pow. 10200 m²,  zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem  KW nr BY2T/00028472/2 stanowiącą własność  Parafii Ewangelicko-Augsborskiej w Bydgoszczy.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 


Uzasadnienie do  UCHWAŁY  Nr  XXIX/      /13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia        stycznia  2013 r.


      
   Nieruchomość stanowiąca własność Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy  do roku 2011 stanowiła własność  Gminy Sępólno Krajeńskie. Działka została zwrócona na rzecz Parafii zgodnie z orzeczeniem Komisji Regulacyjnej w Warszawie. Z uwagi na to, że na działce znajduje się boisko sportowe, Gmina w porozumieniu z Parafią postanowiła dokonać zamiany nieruchomości w sposób określony w uchwale. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.


E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (24 stycznia 2013)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (24 stycznia 2013, 09:36:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1770