projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntu

Projekt     

 

                   UCHWAŁA  Nr  XXVI/        /12
RADY  MIEJSKIEJ  w  SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 października 2012r.


w sprawie  sprzedaży  gruntu  położonego  w  Sępólnie  Krajeńskim przy ulicy 27 Stycznia


  Na podstawie  rt. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) uchwala się co następuje :


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej  w Sępólnie Kraj.  przy ulicy 27 Stycznia, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 667/10 o pow. 20 m2, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kr.  pod oznaczeniem KW nr 14457 - stanowiącej własność Gminy Sępólno Krajeńskie.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


 

Uzasadnienie do UCHWAŁY  Nr XXVI/         /12
RADY  MIEJSKIEJ  w Sępólnie Krajeńskim z dnia  25 października 2012r.

 

                 Działka nr 667/10 o pow. 20 m² przy ulicy 27 Stycznia w Sępólnie Krajeńskim  wydzielone została z nieruchomości nr 667/8 o pow. 4374 m² na wniosek mieszkańca ul. Os.Słowackiego, z przeznaczeniem pod zabudowę garażem.  Zgodę na podział nieruchomości  i sprzedaż wydzielonej działki w drodze przetargu  wyraziły Zarząd Osiedla Nr 2 oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

 

E.M.

 


 

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (17 października 2012)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (17 października 2012, 14:28:33)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Mizdalska (29 października 2012, 08:10:56)
Zmieniono: zmieniono podstawę prawną i uzasadnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1010