Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Projekt


UCHWAŁA Nr XXV/…./12
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 września  2012r.

zmieniająca uchwałę  w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za  osiągnięte
wyniki sportowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230oraz z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217. poz. 1281 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 31 ust. 1-3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014 oraz z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1240 i Nr 208, poz. 1241) uchwala się, co następuje:

§1. W Uchwale  Nr LII/383/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe  w  § 2 dodaje się pkt 3  w  brzmieniu: „3) wychowankom klubów sportowych w Gminie Sępólno Krajeńskie bez względu na obecną przynależność klubową i zameldowanie”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Sępólna  Krajeńskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni  od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Sprawdzono pod względem                                                                        Uzgodniono
formalno – prawnym                                     UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXV/…../12
            RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM  z dnia 27 września 2012r.


   
Podjęcie niniejszej uchwały  umożliwi nagradzanie wychowanków, byłych zawodników klubów  sportowych z Gminy Sępólno Krajeńskie, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe, a nie są obecnie mieszkańcami Gminy Sępólno Krajeńskie.
Projekt  niniejszej  uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu  i Handlu oraz Komisji   Ochrony   Zdrowia,   Kultury,  Sportu  i  Turystyki  Rady   Miejskiej   w   Sępólnie Krajeńskim.

T.T.metryczka


Wytworzył: Tadeusz Telicki (26 września 2012)
Opublikował: Administrator (26 września 2012, 08:51:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1083