projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntów położonych na terenie gminy Sępólno Kraj.

Projekt


UCHWAŁA   Nr  XXIV/          /12
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  30 sierpnia  2012 r.


w sprawie sprzedaży gruntów położonych na terenie gminy Sępólno Krajeńskie


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) uchwala się co następuje :


  § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż  niezabudowanych nieruchomości położonych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie:
1) działki nr 604/1 o pow. 4700 m² położonej w Wałdowie, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW 18876;
2) działki nr 30/1 o pow. 7302 m² położonej w Zbożu, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW 19003.


§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 

 

                                                 Uzasadnienie do uchwały  Nr  XXIV/       /12 
                               Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  30 sierpnia  2012 r.

 


 Wymienione w uchwale nieruchomości są własnością Gminy Sępólno Krajeńskie, działka położona w Wałdowie stanowi nieużytek, o którego kupno wystąpił właściciel nieruchomości przyległej. Działka w Zbożu została wydzielona  z nieruchomości większej w związku ze złożonym wnioskiem o jej sprzedaż. Z nieruchomości wydzielono 3  działki  30/1, 30/2 i 30/3,  z których działka nr 30/1 przeznaczona jest do sprzedaży. Sprzedaż wymienionych w uchwale nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego. Wnioski o sprzedaż nieruchomości zostały zaopiniowane pozytywnie przez Radę Sołecką Sołectwa Wałdowo i Zboże oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (20 sierpnia 2012)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 sierpnia 2012, 14:10:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1056