Projekt uchwałay w sprawie uchylenia uchwał dot. przystąpienia do sporzadzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

                                                                                                                                     -projekt-
UCHWAŁA Nr XXII/…../12
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 czerwca 2012r.
 
w sprawie uchylenia uchwał:
 
-                     Nr L/357/10  Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 244/1 i 248/2 położonych w  Niechorzu, gmina Sępólno Krajeńskie.
-                     Nr L/358/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Świdwie, gmina Sępólno Krajeńskie,
-                     Nr L/359/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr 169/2 i 167/3 położonych w  Sępólnie Krajeńskim,
-                     Nr XXXVI/266/09  Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami:  Sportową, Chojnicką, Reymonta i Kolejową w Sępólnie Krajeńskim,
-                     Nr XXXVI/265/09  Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Kolejową, Składową i Kościuszki w Sępolnie Krajeńskim.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z  późn. zm.) oraz art.  14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),uchwala się, co następuje:
§ 1. Traci moc:
1.      Uchwała Nr L/357/10  Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 244/1 i 248/2 położonych w  Niechorzu, gmina Sępolnie Krajeńskim.
 
2.      Uchwała Nr L/358/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Świdwie, gmina Sępólno Krajeńskie
3.      Uchwała Nr L/359/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr 169/2 i 167/3 położonych w  Sępólno Krajeńskie
4.      Uchwała Nr XXXVI/266/09  Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami:  Sportową, Chojnicką, Reymonta i Kolejową w Sępólnie Krajeńskim
5.      Uchwała Nr XXXVI/265/09  Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Kolejową, Składową i Kościuszki w Sępolnie Krajeńskim
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
           
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do uchwały Nr XXII/…../12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2012r.
 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Obowiązkiem gminy jest wykonanie analizy dotyczącej m.in. stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań planistycznych z ustaleniami studium przed podjęciem przez radę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W konsekwencji, sporządzenie projektu planu miejscowego następuje m.in. zgodnie z zapisami studium, o czym mowa w art. 15 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy, plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium.
W związku z tym, że wymienione uchwały zostały wywołane na podstawie zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie przyjętego Uchwalą Nr XIII/148/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 21 października 1999r., konieczne jest wywołanie nowych uchwał zgodnych z  zapisami nowego studium przyjętego Uchwałą Nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  i gminy Sępólno Krajeńskie, 
                 Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowanny przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej, Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
M.B.
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (27 czerwca 2012)
Opublikował: Barabach Małgorzata (27 czerwca 2012, 12:37:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1318