projekt uchwały wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt  6, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.Wyznacza się Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj. jako podmiot właściwy do realizacji zadania w zakresie organizacji pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie do Uchwały  Nr           /11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2012r.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organ Gminy zleca realizację zadań w zakresie organizacji pracy z rodziną Ośrodkowi Pomocy Społecznej jako podmiotowi właściwemu do wspierania rodziny.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (10 stycznia 2012)
Opublikował: Administrator (19 stycznia 2012, 00:44:17)

Ostatnia zmiana: Administrator (19 stycznia 2012, 00:46:30)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2497