projekt uchwały w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Młyńskiej

Projekt


UCHWAŁA  Nr            /11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 grudnia 2011 r.


w sprawie nabycia na mienia komunalne nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim  przy ulicy  Młyńskiej


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:


 § 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Sępólno Krajeńskie  nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Młyńskiej, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 56/12 o pow. 12 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr BY2T/00000002/5.


 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


 § 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do Uchwały  Nr           /11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2011r.


 Działka nr 56/12 przy ulicy Młyńskiej w Sępólnie Kraj. stanowi część gruntu zajętego pod kładkę dla pieszych. Na zagospodarowanie działki i nieodpłatne przekazanie jej na własność Gminy zgodę wyrazili jej dotychczasowi  współwłaściciele. W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały, który został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (15 grudnia 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (15 grudnia 2011, 14:54:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2279