projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntów położonych w Zbożu

Projekt


UCHWAŁA   Nr             /11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 grudnia 2011 r.


w sprawie sprzedaży gruntów położonych w   Zbożu


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) uchwala się co następuje :


  § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości położonej w Zbożu, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 167 o pow. 800 m², zapisanej w księdze  wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW 14444.
 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Uzasadnienie do uchwały  Nr      /       /11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  29 grudnia  2011 r.


  Wymieniona w uchwale nieruchomość, działka 167 w Zbożu stanowi grunt rolny. Usytuowana jest w gruntach rolnych jednego z mieszkańców wsi, który z uwagi na jej położenie od wielu lat jest jej dzierżawcą. W grudniu br. wygasa umowa dzierżawy, zawarta na okres od 2009-2011r. Dotychczasowy dzierżawca przekazał gospodarstwo na rzecz syna, który  jest zainteresowany dalszym jej użytkowaniem. Ponieważ jest to grunt rolny, teren nieruchomości nie jest objęty planem zagospodarowania, a działka nabyta przez dzierżawcę pozwoli na lepsze zagospodarowanie gruntów własnych, Gmina przeznacza działkę do sprzedaży.
Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego. 
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Sołecką wsi Zboże oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

E.M.

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (15 grudnia 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (15 grudnia 2011, 14:51:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2213