projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntów położonych w Sępólnie Krajeńskim

Projekt

 

UCHWAŁA   Nr             /11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 grudnia 2011 r.


w sprawie sprzedaży gruntów położonych w   Sępólnie Krajeńskim


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) uchwala się co następuje :


  § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim Obr. 4, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 539/20 o pow. 23 m², zapisanej w księdze  wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW 13219.
 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


Uzasadnienie do uchwały  Nr      /       /11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  30 sierpnia  2011 r.


  Z wnioskiem o sprzedaż wymienionej w uchwale działki 539/20, wystąpił współwłaściciel nieruchomości przyległej działki nr 537/2, który wspólnie z właścicielem działki 535 zamierza nabytą nieruchomość zabudować. Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu nieograniczonego.
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez  Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (15 grudnia 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (15 grudnia 2011, 14:44:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2112