projekt uchwały w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości położonych w miejscowości Świdwie i Kawle

Projekt


UCHWAŁA  Nr            /11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 grudnia 2011 r.


w sprawie nabycia na mienia komunalne nieruchomości położonych w miejscowości Świdwie i Kawle


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:


 § 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na własność Gminy Sępólno Krajeńskie  nieruchomości przeznaczonych pod ścieżkę rowerową:
1. działki nr 129/2 o pow. 368 m² położonej w miejscowości Kawle, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 7258,
2. działki nr 129/3 o pow.  39 m² położonej w miejscowości Kawle, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 7258,
3. działki nr 154/3 o pow. 1588 m² położonej w miejscowości Kawle, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział  Ksiąg  Wieczystych  z  siedzibą  w  Sępólnie  Kraj. pod  oznaczeniem KW nr 7258.
4. działki nr 9/6 o pow. 659 m² położonej w miejscowości Świdwie, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 12807,
5. działki nr 9/8 o pow. 573 m² położonej w miejscowości Świdwie, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 12807,
6. działki nr 1/ 2 o pow. 2583 m² położonej w miejscowości Świdwie, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział  Ksiąg  Wieczystych  z  siedzibą  w  Sępólnie  Kraj.  pod oznaczeniem KW nr 3385.


 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


 § 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie do Uchwały  Nr           /11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2011r.

 

 Wymienione w uchwale nieruchomości stanowią niezabudowane grunty przeznaczone pod budowaną ścieżkę rowerową łączącą Sępólno Kraj. i Więcbork,  położone są na jej  trasie w miejscowości Kawle i Świdwie. Cena wyjściowa do negocjacji z właścicielami gruntów  ustalona będzie na podstawie opinii szacunkowej opracowanej przez rzeczoznawcę majątkowego
 Projekt uchwały,  został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (15 grudnia 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (15 grudnia 2011, 14:37:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2424