Projekt uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatów przyrody

projekt


Uchwała Nr XIV/………/11
Rady Miejskiej w Sępólnie  Krajeńskim
                                          z dnia  27 października 2011r.


w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatów przyrody „Lutowo”, „Gaj Krajeński”, „Buczyna”

  Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.1220 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Opiniuje się pozytywnie plany ochrony dla rezerwatów przyrody „Lutowo”, „Gaj Krajeński”, „Buczyna”, przedłożone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
    

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

 

                                  
Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/……/11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
        z dnia 27 października 2011 roku

 

 Rezerwat przyrody „Lutowo” znajduje się w obrębie ewidencyjnym Lutówko, zajmując powierzchnię 19,39 ha. Cel ochrony/typ rezerwatu – bór bagienny / leśny, ekosystemowy. Wskazany obszar pokrywa bór bagienny. Obszar obecnie jest objęty ochroną w zakresie prawa międzynarodowego, gdyż jest położony na obszarze  Natura 2000 „Dolina Łobzonki PLH300040”.
 Gaj Krajeński znajduje się w obrębie ewidencyjnym Lutówko, zajmując powierzchnię 10,04 ha. Cel ochrony/typ rezerwatu – drzewostan bukowy / leśny, biocenotyczny. Wskazany obszar pokrywa drzewostan bukowo – dębowy. Obszar obecnie jest objęty ochroną w zakresie prawa międzynarodowego, gdyż jest położony na obszarze Natura 2000 „Dolina Łobzonki PLH300040”.
Buczyna znajduje się w obrębie ewidencyjnym Lutówko, zajmując powierzchnię 20,01 ha. Cel ochrony/typ rezerwatu – drzewostan bukowy / leśny, biocenotyczny. Na wskazanym obszarze występuje żyzna buczyna niżowa (Melico-Fagetum) o bogatym i charakterystycznym składzie gatunkowym. Obszar obecnie jest objęty ochroną w zakresie prawa międzynarodowego, gdyż jest położony na obszarze  Natura 2000  „Dolina Łobzonki PLH300040”.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody plan ochrony dla rezerwatu podlega zaopiniowaniu przez Radę Miejską.
 Projekty niniejszych uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Gospodarki Komunalnej Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałaniu Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

J.J.


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (20 października 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 października 2011, 11:20:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1296