Projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntów położonych w Lutowie

Projekt


                                         UCHWAŁA   Nr             /11
                               RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                          z dnia 30 sierpnia 2011 r.


w sprawie sprzedaży gruntów położonych w   Lutowie


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) uchwala się co następuje :


  § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości położonej w Lutowie, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 520 o pow. 5200 m², zapisanej w księdze  wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW 3835.
 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                      Uzasadnienie do uchwały  Nr      /       /11
                   Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  30 sierpnia  2011 r.


  O sprzedaż działki nr 520 położonej w Lutowie wystąpił jej dotychczasowy dzierżawca, właściciel działki nr 519/3. Nieruchomość ta znajduje się pośrodku gruntów stanowiących  jego własność,   nabycie  jej  pozwoliłoby na scalenie gruntów,  poprawę warunków zagospodarowania.
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Sołecką wsi Lutowo oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (23 sierpnia 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (23 sierpnia 2011, 10:23:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1401