Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości


Projekt


                                                 UCHWAŁA  Nr       /       /11
                                      RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                                  z dnia  30 sierpnia 2011 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2007 r. Nr 231 poz. 1700  ze zm.) uchwala się co następuje :


  § 1.  Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Sępólno Krajeńskie, od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy niezabudowanych nieruchomości położonych w Komierowie oznaczonych w ewidencji geodezyjnej jako: działka nr 10/16 o pow. 1000 m², zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 21462 i działka nr 10/18 o pow. 545 m² zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 21464.

 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


 § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                               Uzasadnienie do Uchwały  Nr /        /11
                                 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                                         z dnia  30 sierpnia 2011 r.


       Z wnioskiem o   wymienione w uchwale nieruchomość stanowiące własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy wystąpiła Gmina Sępólno Krajeńskie. Nieruchomości te  zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską w Sępólnie Kraj. obejmują obszary istniejącej i planowanej zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej z możliwością lokalizacji terenów zabudowy rekreacyjnej.  Gmina wystąpiła  o wyrażenie zgody na ich przekazanie w związku ze złożonym wnioskiem Rady Sołeckiej wsi Komierowo, której mieszkańcy zamierzają na wymienionych nieruchomościach urządzić boisko sportowe do piłki ręcznej i siatkówki oraz plac zabaw. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (23 sierpnia 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (23 sierpnia 2011, 10:15:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1432