Projekt uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Kawle...

Projekt


                                            Uchwała Nr X/     /11
                             RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                         z dnia  30 czerwca 2011


w sprawie utworzenia Sołectwa Kawle i nadania mu Statutu.

            Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz.1441 i  Nr 175, poz.1457, z 2006 Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz. 675) oraz § 8   uchwały Nr IX/65/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 99, poz. 1452 ze zm.) uchwala się, co następuje:

           § 1. Tworzy się Sołectwo Kawle, którego obszar i granice określa Statut tego sołectwa.
           § 2. Nadaje się Sołectwu Kawle Statut w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
           § 3. Jako siedzibę władz Sołectwa Kawle  określa się wieś Kawle.
           § 4. W załączniku nr 18 do uchwały Nr XXXI/272/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Kraj.  § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Wiśniewa.”

           § 5. Załącznik nr 1 do załącznika nr 18 do uchwały Nr XXXI/272/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Kraj.   otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
           § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
           § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie Sołectwa Kawle  i Sołectwa Wiśniewa.
           § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 


                                                     Uzasadnienie
                                             do Uchwały  Nr  X/     /11
                                  RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                             z dnia  30 czerwca 2011

 

  W grudniu ubiegłego roku mieszkańcy wsi Kawle złożyli do Burmistrza Sępólna Krajeńskiego wniosek w sprawie utworzenia Sołectwa Kawle. Burmistrz przychylając się do powyższego wniosku przeprowadził w Sołectwie Wiśniewa konsultacje z mieszkańcami, w wyniku których 42 osoby opowiedziały się za powstaniem nowego sołectwa, 4 osoby były przeciwne i 4 osoby wstrzymały się od głosu. W związku z powyższym postanowiono przychylić się do wniosku mieszkańców i utworzyć nowe sołectwo. Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Statutową i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.


J.Z.

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (27 czerwca 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (27 czerwca 2011, 14:26:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2779