Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Sępólno Krajeńskie

Projekt

UCHWAŁA Nr   X/        /11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Sępólno Krajeńskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Odwołuje się  z dniem 11 lipca 2011r. ze stanowiska Skarbnika Gminy Sępólno Krajeńskie Panią  Urszulę Lange.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie do uchwały X/        /11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 czerwca  2011r.

Pani  Urszula Lange  – Skarbnik Gminy, złożyła wniosek dot. rezygnacji z zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Kraj. na stanowisku Skarbnika Gminy.
W związku z powyższym Burmistrz Sępólna Krajeńskiego realizując treść art. 18 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) złożył wniosek do Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. o odwołanie Pani Urszuli Lange z zajmowanego stanowiska. Niniejszy projekt uchwały stanowi konieczną przesłankę do zakończenia stosunku pracy pomiędzy Gminą Sępólno Krajeńskie a Skarbnikiem Gminy.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (24 czerwca 2011)
Opublikował: Administrator (26 czerwca 2011, 18:33:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3433