Projekt uchwały w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Projekt

UCHWAŁA Nr   X/        /11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 czerwca 2011 r.
 
w sprawie diet  i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych
 
          Na podstawie art. 25 ust. 4 i art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz.710) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.) uchwala się, co następuje:
           § 1. Ustala się wysokość oraz zasady obliczania i wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym a także diet przysługujących  przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Kraj.
           § 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o „maksymalnej wysokości diety” rozumie się przez to - wysokość diety, o której mowa w § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.
§ 3. 1. Ustala się następujące wysokości miesięcznych zryczałtowanych diet w procentowym stosunku do podstawy, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały:
1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.– 73%;
2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.– 37%;
3) przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.– 36%;
4) pozostali radni Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.– 31%.
§ 4.  Kwotę miesięcznej zryczałtowanej diety radnego obniża się o 25%  jej wysokości za każdą nieobecność w danym miesiącu na sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. i każdą  nieobecność  w danym miesiącu na posiedzeniu komisji stałej Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
§5. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej otrzymują roczną dietę w wysokości 164% maksymalnej wysokości diety - wypłacaną kwartalnie.
§6. Kwotę zryczałtowanej diety przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej obniża się o 2,5%  jej wysokości za każdą nieobecność na sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
§ 7. Wysokość diet zaokrągla się do pełnych złotych.
§ 8. 1. Radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.
2. Termin i miejsce wykonania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. – określa Wiceprzewodniczący tejże Rady.
3. W przypadku użycia przez radnego, za zgodą Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj., pojazdu samochodowego stanowiącego jego własność w podróży służbowej – przysługuje mu zwrot kosztów przejazdu według maksymalnych stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
           § 9. Należne diety lub zwrot kosztów podróży przekazuje się na wskazane przez radnego lub przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej konto bankowe lub wypłaca przekazem pocztowym nie później niż w ostatnim dniu danego miesiąca.
           § 10. Wydatki z tytułu należności objętych uchwałą realizowane są z budżetu Gminy.
           § 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
           § 12. Traci moc uchwała Nr XV/121/07  Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym, sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli.
          § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011r.

 
Uzasadnienie do uchwały Nr X/       /11
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Celem pojęcia niniejszej uchwały jest nowe uregulowanie i zapisanie w jednym akcie prawnym zasad, na jakich radnym oraz sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli będzie przysługiwała zryczałtowana dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.


UL/D.W.
 

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange , Dariusz Wojtania (24 czerwca 2011)
Opublikował: Administrator (26 czerwca 2011, 18:31:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4396