Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu Gminy Sępólno Krajeńskie o usuwaniu azbestu

projekt

UCHWAŁA Nr X/..…./11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Sępólno Krajeńskie”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) oraz „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” (przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, zmienionej uchwałą Rady Ministrów nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010r.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Sępólno Krajeńskie” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                             Uzasadnienie do uchwały Nr X/…../11
                             Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                                      z dnia 30 czerwca 2011r.


Projekt „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Sępólno Krajeńskie” zaakceptowany przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, uzyskał pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Program stanowi załącznik do projektu uchwały.

J.J.

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (1582kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (24 czerwca 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (24 czerwca 2011, 14:16:46)

Ostatnia zmiana: Administrator (26 czerwca 2011, 18:15:23)
Zmieniono: dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1707