projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości połozonej w DziechowieProjekt
                                        UCHWAŁA  Nr     /       /11
                            RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                        z dnia  30 czerwca 2011r.


w sprawie nabycia na mienia komunalne nieruchomości położonych w Dziechowie


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (D.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:


 § 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Sępólno Krajeńskie niezabudowanych nieruchomości położonych w Dziechowie, drogi dojazdowej wewnętrznej oraz przejścia pieszego przy jeziorze, oznaczonych w ewidencji geodezyjnej jako działki nr: 187/28 o pow. 1130 m² i 187/29 o pow. 1662 m² zapisane w księdze wieczystej prowadzonej  przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 23395.


 § 2. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na własność Gminy Sępólno Krajeńskie niezabudowanej nieruchomości położonej w Dziechowie, przeznaczonej pod przepompownię ścieków, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 187/25 o pow. 64 m² zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 23395.


 § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


 § 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym:

 

 


                                Uzasadnienie do Uchwały  Nr           /        /11
                    Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2011r.


 Z wnioskiem przekazania na rzecz Gminy określonych w uchwale nieruchomości położonych w Dziechowie wystąpił jej właściciel. Są to nieruchomości wydzielone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2005 r., ogłoszoną w Dz.Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 23 poz. 398 z 2005 r. Nieruchomości stanowiące drogę właściciel chciałby przekazać nieodpłatnie, a działkę o pow. 64 m² przeznaczoną w planie pod  przepompownię ścieków odpłatnie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez Radę Sołecką wsi Dziechowo oraz uzyskał akceptację Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej oraz Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej.E.M.

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (24 czerwca 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (24 czerwca 2011, 13:29:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1588