Projekt - uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA  Nr VI/……/11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 31 marca 2011 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie środków stanowiących fundusz sołecki


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
                            
                          
          § 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.                                                              
        
         § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego
       
         § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                    
Uzasadnienie do uchwały Nr  VI/…./11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia  31 marca 2011 r.


Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.
Wyodrębniony fundusz sołecki nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

 Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
                                                  


U.L.

 

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (18 marca 2011)
Opublikował: Milena Kujawa (25 marca 2011, 09:26:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1367