projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntów połozonych w Wiśniewie

Projekt

 

UCHWAŁA   Nr  VI/      /11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 31 marca 2011 r.


w sprawie sprzedaży gruntów położonych w Wiśniewie


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) uchwala się co następuje :


  § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości położonej w Wiśniewie, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 71 o pow. 3400 m², zapisanej w księdze  wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW 19007.
 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 

 


Uzasadnienie do uchwały  Nr  VI/       /11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  31 marca  2011 r.


 O sprzedaż działki nr 71 położonej w Wiśniewie wystąpił właściciel nieruchomości przyległej. Działka położona na skrzyżowaniu dróg Kawle - Wiśniewa i  drodze powiatowej
Wiśniewa - Radońsk. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Sołecką wsi Wiśniewa oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.


EM

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (24 marca 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (24 marca 2011, 12:50:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1240