Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zalesiu.

UCHWAŁA Nr  V/…../11
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 lutego 2011 r.


w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zalesiu.

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) i art. 59 ust.1 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 109, poz. 1161, Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 219 poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991), uchwala się, co następuje:


§1. Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 roku Szkoły
 Podstawowej w Zalesiu.

§2. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do dokonania
czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz wystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie likwidacji szkoły.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


Uzasadnienie do uchwały Nr V/…./11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 lutego 2011 r.

Szkoła Podstawowa w Zalesiu w rezultacie głębokiego niżu demograficznego stale zmniejsza liczbę uczniów. Prognoza liczby uczniów w szkole na następne lata przedstawia się następująco: 2010/2011 - 46 uczniów, 2011/2012 - 36 uczniów, 2012/2013 - 44 uczniów, 2013/2014 - 42 uczniów, 2014/2015    - 40 uczniów.
Nauka w szkole, w chwili obecnej, odbywa się w części w klasach łączonych. Rezultaty pracy takiej szkoły, mimo wysiłku nauczycieli, muszą poziomem odbiegać od wymogów dobrej i nowoczesnej szkoły. Planowane zmiany organizacyjne w sieci szkolnej w Gminie Sępólno Krajeńskie mają na celu zapewnienie porównywalnych warunków kształcenia dla wszystkich dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, stworzenie podstawy do unowocześniania bazy dydaktycznej szkół oraz do pełnego wykorzystania potencjału dydaktycznego kadry pedagogicznej.
Zamiarem Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim jest połączenie likwidowanej Szkoły Podstawowej w Zalesiu z Zespołem Szkół w Wałdowie w ten sposób, że w miejsce likwidowanej Szkoły Podstawowej w Zalesiu utworzona zostanie szkoła filialna ZS Wałdowo z klasami I-III obejmującymi uczniów z dotychczasowego obwodu Szkoły Podstawowej w Zalesiu oraz uczniów z klas I-III Szkoły Podstawowej w Wałdowie, zaś uczniowie dotychczasowych klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Zalesiu staliby się uczniami Szkoły Podstawowej w Wałdowie. W ten sposób dociążamy istniejący obiekt, optymalnie go wykorzystując, umożliwiamy najmłodszym uczniom likwidowanej SP Zalesie edukację na miejscu, a jednocześnie uczniom klas IV- VI z tej szkoły gwarantujemy wyższy poziom kształcenia przedmiotowego, bez klas łączonych. Z kolei wszyscy uczniowie z klas I-III dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Wałdowie, którzy staliby się uczniami szkoły filialnej byliby dowożeni.
Deficyt subwencji oświatowej dla Szkoły Podstawowej w Zalesiu sięga 30 - 36 %. W roku 2010 deficyt ten zamknął się kwotą 164 tys. zł, zaś planowane na rok 2011 dodatkowe wsparcie poza subwencją może wynieść ok. 211 tys. zł
Organ prowadzący za ważne zadanie uznaje zapewnienie miejsc pracy, zgodnie
z posiadanymi specjalnościami, dla wszystkich lub prawie wszystkich nauczycieli z likwidowanej Szkoły Podstawowej w Zalesiu, w innych placówkach oświatowych na terenie gminy Sępólno Krajeńskie, a głównie w ZS Wałdowo, która stałaby się placówką macierzystą dla szkoły filialnej. Jest to uzależnione od ostatecznej organizacji Zespołu Szkół w Wałdowie w roku szkolnym 2010/11 i latach następnych. Wszyscy pracownicy niepedagogiczni zachowaliby swoje miejsca pracy.
O likwidacji Szkoły Podstawowej w Zalesiu powiadomieni zostaną w ustawowym czasie:
    rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Zalesiu,
    Kujawsko –Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

Pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały wyraziła Komisja Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
Niniejsza uchwała jest uchwałą intencyjną.

metryczka


Wytworzył: Marek Tymecki (23 lutego 2011)
Opublikował: Administrator (23 lutego 2011, 15:02:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2034