Projekt uchwały w sprawie sprzedaży pomieszczenia gospodarczego przy ulicy Hallera 9 w Sępólnie Kraj.

 

UCHWAŁA  NR  V/     /11
RADY MIEJSKIEJ  W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  25 lutego 2011 r.


w sprawie sprzedaży pomieszczenia gospodarczego przy ulicy Hallera 9 w Sępólnie Kraj.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) uchwala się co następuje :


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego na rzecz mieszkańców posesji przy ulicy Hallera 9 w Sępólnie Kraj. lokalu użytkowego nr 1 - pomieszczenie gospodarcze o pow. 12,32  m²,  mieszczące się na parterze  budynku mieszkalnego przy ulicy Hallera 9 w Sępólnie Krajeńskim wraz z prawem użytkowania wieczystego ułamkowej 12/294 cz.gruntu z działki nr 254 o pow. 254 m² zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 20115 - stanowiącej własność Gminy Sępólno Krajeńskie.


§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego. 


§ 3.  Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr  V/      /11
Rady Miejskiej  w Sępólnie Krajeńskim z dnia  25 lutego 2011 r.


   Wymienione w uchwale pomieszczenie gospodarcze jest użytkowane przez jednego z mieszkańców, który wystąpił z wnioskiem o jego sprzedaż. Z uwagi na to, że pomieszczenie to znajduje się w budynku należącym do wspólnoty, mieszkańcy jej Uchwałą nr 2/2010 Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Hallera 9 w Sępólnie Kraj. z dnia 15 sierpnia 2010 r. wyrazili zgodę na zbycie pomieszczenia użytkowanego przez w/wym. Sprawa sprzedaży była przedstawiona na posiedzeniu  Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. W związku z pozytywną opinią w tej sprawie przygotowano uchwałę o sprzedaży pomieszczenia w drodze przetargu ograniczonego tylko do  mieszkańców Wspólnoty.E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (21 lutego 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (21 lutego 2011, 13:04:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1208