Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany granic miasta Sępólna Krajeńskiego

Projekt

UCHWAŁA Nr  IV/       /11
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany granic miasta Sępólna Krajeńskiego


           Na podstawie art. 4a ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

           § 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany granic miasta Sępólna Krajeńskiego polegającej na włączeniu do granic miasta Sępólna Krajeńskiego  części obszarów sołectw: Niechorz, Piaseczno, Sikorz, Świdwie i Wiśniewka i ograniczyć te konsultacje do mieszkańców jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie objętych zmianą tj. do mieszkańców osiedli: Osiedla Nr 1 i  Osiedla Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim oraz mieszkańców sołectw: Niechorz, Piaseczno, Sikorz, Świdwie i Wiśniewka.
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr  IV/       /11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 stycznia 2011r.


W związku z nowopowstałymi w ostatnich latach terenami budownictwa  jednorodzinnego przylegającymi do granic administracyjnych miasta Sępólna Krajeńskiego, a położonymi geodezyjnie w obrębach sołectw: Niechorz, Świdwie i Wiśniewka, powstała konieczność włączenia tych  terenów do miasta. Również wsie Piaseczno i Sikorz poprzez rozwój urbanistyczny fizycznie przylegają do granic miasta więc postanowiono z mieszkańcami tych miejscowości skonsultować możliwość zmiany granic.  Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Statutową i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na jej posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2011 roku.


JZ

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (24 stycznia 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (24 stycznia 2011, 13:17:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1478