Projekt UCHWAŁY Nr I/ /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej

Projekt
UCHWAŁA Nr I/ /10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
z dnia 2 grudnia 2010r.
 
w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ l. Powołać stalą Komisję Statutową i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w liczbie …… radnych w następującym składzie osobowym:
1)      ………………………..         - przewodniczący
2)      ……………………….          - członek
3)      ………………………..         - członek
4)       ……………………….         - członek
      ……………………….          - członek
 
 
§2. Zadaniem Komisji określonej w §1-ym niniejszej uchwały jest:
1)      analizowanie potrzeb i zasadności dokonywania zmian w Statucie Gminy Sępólno Krajeńskie, statutach jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie i gminnych jednostkach organizacyjnych oraz opracowywanie projektów tychże zmian.;
2)      analizowanie problemów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej i wypracowywanie w tym zakresie opinii, wniosków i propozycji rozwiązań oraz przedstawianie ich Radzie Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim;
3)      realizowanie innych działań określonych w Statucie Gminy Sępólno Krajeńskie.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Sprawdzono pod względem
formalno -prawnym


Uzasadnienie
uchwały Nr I/ /10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 2grudnia 2010r. w sprawie powołania stałej Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej
 
 
Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) rada gminy może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając ich zakres działania a także skład osobowy.
Zmiany obowiązujących przepisów prawnych jak również zmiany obiektywnych uwarunkowań, potrzeb i możliwości, powodują konieczność dokonywania odpowiednich zmian także w aktach prawa miejscowego w tym w statucie gminy, statutach jednostek pomocniczych gminy i statutach gminnych jednostek organizacyjnych. Z kolei jakość i stopień zaspakajania potrzeb w zakresie świadczeń pomocy społecznej w istotny sposób wpływa na ograniczanie i łagodzenie warunków bytu osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.
Analizowanie tych potrzeb i wypracowywanie możliwie dobrych rozwiązań, projektów i propozycji przez grono zaangażowanych i znających w/w problematykę radnych niewątpliwie zwiększa skuteczność podejmowanych działań i inicjatyw, szczególnie dla najuboższych środowisk naszej gminnej wspólnoty.
W świetle powyższych okoliczności podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Sekretarz (1 grudnia 2010)
Opublikował: Administrator (1 grudnia 2010, 12:31:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1321