Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na 2011 rok

Projekt
UCHWAŁA NR LII/.../10

RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie opłaty targowej na 2011 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) i art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8. poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz. 1414, Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 166 poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216 poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 355, Nr 40, poz. 230, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961) uchwala się co następuje:

§ 1 Określa się wysokość stawek opłaty targowej oraz zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej na 2011 rok.

§ 2 Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
1) przy sprzedaży każdej dorosłej sztuki zwierząt – 10,70 zł,
2) przy sprzedaży prosiąt, cieląt, źrebiąt, jagniąt i koźląt (zwierzęta do 1 roku życia) z samochodu lub przyczepy- 12,10 zł;
3) przy sprzedaży drobiu i zwierząt futerkowych;
a) sprzedawanych z samochodu, przyczepy, wozu – 10,50 zł;
b) w pozostałych przypadkach - 6,20 zł;
4) przy sprzedaży artykułów żywnościowych przetworzonych:
a) sprzedawanych z samochodu, przyczepy, wozu – 18,40 zł;
b) z sektora lub namiotu w sektorze, przy zajęciu jednego sektora, tj. do 9 m² - 18,40zł;
5) przy sprzedaży artykułów żywnościowych nieprzetworzonych:
a) sprzedawanych z samochodu, przyczepy, wozu - 11,10 zł;
b) z sektora lub namiotu w sektorze, przy zajęciu jednego sektora, tj. do 9 m² - 11,10 zł;
6) przy sprzedaży innych artykułów niż żywnościowe:
a) sprzedawanych z samochodu, przyczepy, wozu - 25,60 zł;
b) z sektora lub namiotu w sektorze, przy zajęciu jednego sektora, tj. do 9 m² - 25,60 zł.

§ 3 W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 4 Wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć – 699,27 zł dziennie.

§ 5 Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
 
§ 6 1. Pobór opłaty targowej powierza się dzierżawcy targowiska wyłonionemu w drodze przetargu, a w przypadku jego braku upoważnionemu inkasentowi Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.
2. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją na rachunek lub w kasie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym została zainkasowana opłata.

§ 7 Traci moc uchwała Nr XXXIX/292/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2010 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. –Pom. Nr 129, poz. 2252).

§ 8 Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 9 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.


Uzasadnienie

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość dziennej stawki opłaty targowej, z tym że stawka dzienna nie może przekroczyć kwoty ogłoszonej w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755) dzienna stawka opłaty targowej w 2011 roku nie może przekroczyć 699,27 zł. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisja Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałaniu Bezrobociu oraz Porządku Publicznego w dniu 14.10.2010 r oraz Komisję Budżetu i Handlu w dniu 19.10.2010 r. Wobec powyższego zasadne jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.
 

metryczka


Wytworzył: B. Łangowski (22 października 2010)
Opublikował: Bartosz Łangowski (22 października 2010, 07:59:19)

Ostatnia zmiana: Bartosz Łangowski (22 października 2010, 08:12:15)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1980