Projekt UCHWAŁY NR L II / 10 w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie

Projekt

UCHWAŁA NR  L II   / 10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie


          Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz  art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 roku Nr 178, poz. 1380 ze zm.) 
uchwala się co następuje:

       §1.  Określa się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie za każdą godzinę:
1) udziału w działaniu ratowniczym w wysokości 9  złotych;
2) udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę  Sępólno Krajeńskie w wysokości 4 złotych.
       §2. Ekwiwalent pieniężny będzie wypłacany z budżetu Gminy Sępólno Kraj.
       §3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
       §4.  Traci moc Uchwała nr XXVI/187/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie.

       §5. 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.

 

Uzasadnienie do uchwały nr  L II   /10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010 roku


Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sępólno Krajeńskie otrzymuje ekwiwalent pieniężny.
Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za każdą godzinę udziału. Ekwiwalent wypłacany jest z budżetu gminy. Zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 25 lipca 2008 roku wprowadziła obowiązek ustalenia wysokości ekwiwalentu w drodze uchwały rady gminy.
Projekt uchwały uzyskał w dniu 21 września 2010 r. pozytywną opinię Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
Projekt uchwały został uzgodniony ze Skarbnikiem Gminy.

metryczka


Wytworzył: Bławat Bogumiła (15 sierpnia 2010)
Opublikował: Katarzyna Włodarczak (22 października 2010, 07:55:09)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Włodarczak (22 października 2010, 09:32:07)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1469