Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

 

Projekt


UCHWAŁA  Nr  LI /       /1
 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
 z dnia  30 września 2010 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2007 r. Nr 231 poz. 1700  ze zm.) uchwala się co następuje :


  § 1.  Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Sępólno Krajeńskie, od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy nieruchomości przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej, położonej w Komierowie oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 91/4 o pow. 2749 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 23221.

 

 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


 § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do Uchwały  Nr  LI/        /10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia  30 września 2010 r.


      Wymieniona w uchwale nieruchomość stanowi własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy.  Została wydzielona na poszerzenie drogi gminnej we wsi Komierówko. Z uwagi na to, że część nieruchomości gminnej na wysokości wydzielonej nieruchomości, była nie przejezdna dla okolicznych mieszkańców zwłaszcza ze sprzętem rolniczym, Gmina wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekazanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych  części gruntu na poszerzenie w/wym drogi. Po uzyskaniu zgody wydzielono nieruchomość przyległą o powierzchni 2749 m².
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (24 września 2010)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (24 września 2010, 08:52:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1338