Projekt UCHWAŁY Nr L/ /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr 169/2 i 167/3 położonych w Sępólnie Krajeń

Projekt

UCHWAŁA Nr L/       /10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 26 sierpnia 2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr 169/2 i 167/3 położonych w Sępólnie Krajeńskim

         Na podstawie art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz. 41,  Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz.954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr  225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220 poz. 1413 oraz z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz.477 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:
 
     § 1. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu objętego działkami nr 169/2, 167/3 położonymi w obrębie geodezyjnym nr 5 w Sępólnie Krajeńskim, zgodnie z  zapisami Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego i  zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

     § 2. Granice obszaru objętego opracowaniem planu miejscowego przedstawiono na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącym integralną cześć uchwały.

     § 3. Przyjmuje się  zakres ustaleń planu zgodny z art. 15 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

      § 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego

     § 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Uzasadnienie do uchwały nr  L/        /10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 sierpnia 2010r.

  Przeznaczenie działek wymienionych w niniejszej uchwale, położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 w Sępólnie Krajeńskim do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodne  ze studium uwarunkowań i zagospodarowania Gminy  Sępólno Kraj. uchwalonego  uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. nr XIII/148/99 z dnia 21 października 1999r., w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie, posiadającym następujące zapisy  :
OBSZAR A 4 - najbardziej na południe wysunięta część miasta, między szosą w kierunku Więcborka i wzdłuż ul. Koronowskiej o funkcji przemysłowo - rzemieślniczej, z dodatkową funkcją mieszkaniowo - usługową. Dla tego obszaru przyjmuje się następujące ustalenia :
- kontynuacja funkcji usługowo - rzemieślniczej, drobnego przemysłu oraz zabudowy mieszkaniowo - usługowej,
       Teren  wymieniony w tej uchwale posiada pozytywną opinie Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej, Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, co do utworzenia m.p.z.p.

 AST               

 

metryczka


Wytworzył: Anna Sotkiewicz-Tumanik (10 sierpnia 2010)
Opublikował: Anna Sotkiewicz-Tumanik (25 sierpnia 2010, 12:25:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1536