Projekt uchwały w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości położonej w Sępólnie Kraj. przy ul. Przemysłowej

Projekt


                                          UCHWAŁA  Nr L/       /10
                           RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                          z dnia 26 sierpnia 2010r.


w sprawie nabycia na mienia komunalne nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (D.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:


 § 1. Wyraża się zgodę na nabycie na własność Gminy Sępólno Krajeńskie za odszkodowaniem,  zabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Kraj. przy ulicy Przemysłowej 7, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 126/8 o pow. 2392 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 18796 stanowiącej własność Banku Spółdzielczego w Więcborku.


 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


 § 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


Uzasadnienie do Uchwały  Nr L/       /10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2010r.


 Z ofertą sprzedaży nieruchomości przy ul. Przemysłowej 7 w Sępólnie Kraj. wystąpił Bank Spółdzielczy w Więcborku. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym o powierzchni użytkowej 804,20 m².  Zapłata ceny zakupu mogłaby zostać rozłożona na nieoprocentowane raty. W wyniku dalszych negocjacji ustalono cenę sprzedaży na kwotę 270.000 zł. Sprawa zakupu nieruchomości była rozpatrywana przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej, która sprawę kupna zaopiniowała negatywnie oraz Komisję Budżetu i Handlu Rady Miejskiej ,  która wyraziła zgodę na zakup nieruchomości.

 

E.M.

 

 


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (18 sierpnia 2010)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (18 sierpnia 2010, 11:17:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1277