Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w ramach inicjatywy lokalnej

PROJEKT
UCHWAŁA  Nr       /10
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia        sierpnia 2010

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w ramach inicjatywy lokalnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z załącznikiem, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
                                                                         


 

Uzasadnienie do uchwały nr  ……………..
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia ……………..2010 r.

12 marca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Znowelizowana ustawa w art. 19c ust. 1 nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia trybu oraz szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
Inicjatywa lokalna ma stanowić formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.
Zgodnie z Art. 19b. ust. 1 mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego (bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych) będą mogli złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania (siedzibę) w następującym zakresie:
1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont infrastruktury stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego;
2) działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu;
3) edukacji oświaty i wychowania;
4) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki;
5) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach;
Katalog powyższy ma charakter zamknięty.
 Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadzonym w dniu 23 lipca 2010 r. oraz uzyskał pozytywną opinie Komisji Rady Miejskiej: Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałaniu Bezrobociu oraz Porządku Publicznego i Statutowa i Pomocy Społecznej.

 

B.B.

Załącznik do uchwały POBIERZ (56kB) word

metryczka


Wytworzył: Bogumiła Bławat (9 sierpnia 2010)
Opublikował: Katarzyna Włodarczak (16 sierpnia 2010, 15:01:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1371