Projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

UCHWAŁA  Nr L/.../10
RADY  MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 sierpnia 2010 roku

w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu


               Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:

         § 1.1. Czynności przygotowawcze do opracowania budżetu na rok następny polegają na:
a)    w terminie do 30 sierpnia każdego roku podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do prac nad budżetem i możliwości składania propozycji do budżetu,
b)    w terminie do 25 września każdego roku wydaniu przez Burmistrza zarządzenia w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem oraz wzorów dokumentów planistycznych,
c)    w terminie do 15 października każdego roku opracowaniu i złożeniu przez kierowników referatów i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy szczegółowych informacji i wniosków do budżetu wraz z ich uzasadnieniem Skarbnikowi Gminy.
2. Materiały o których mowa w ust. 1 lit. c uwzględniają przewidywane dochody, wieloletnie programy inwestycyjne i przewidywane nakłady na te programy, zobowiązania Gminy, kontynuację zadań z poprzednich okresów oraz niezbędne potrzeby zapewniające bieżące funkcjonowanie Gminy, wynikające z potrzeb społecznych oraz obowiązków Gminy określonych przepisami szczegółowymi.

         § 2.1. Złożone materiały i informacje podlegają analizie i korekcie Burmistrza Sępólna  Krajeńskiego.
2. Na podstawie otrzymanych materiałów Skarbnik opracowuje w formie uchwały budżetowej projekt budżetu wraz z załącznikami zgodny ze szczegółowymi przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych.
3.  Projekt budżetu opracowuje się według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetu, tj. w układzie działów, rozdziałów, paragrafów.
4.  Do projektu budżetu załącza się informację opisową stanowiącą uzasadnienie do projektu uchwały. Zawiera ona zwięzły opis prognozowanych kwot dochodów i wydatków oraz informację dotyczącą głównych założeń do projektu budżetu.

             § 3. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami Burmistrz Sępólna Krajeńskiego przekazuje Radzie Miejskiej za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada każdego roku.

           § 4.1. Przewodniczący Rady Miejskiej kieruje projekt budżetu do wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej.
2. Komisja Budżetu i Handlu zwołuje pod swoim przewodnictwem wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej celem sformułowania ostatecznego wniosku i opinii, które przedkłada Burmistrzowi do dnia 5 grudnia każdego roku.
3. Burmistrz po zapoznaniu się z wnioskami i opinią Komisji Budżetu i Handlu oraz z własnej inicjatywy może zaproponować autopoprawki do przedłożonego projektu budżetu.

           § 5. Rada Miejska uchwala budżet w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych po przedstawieniu opinii Komisji Budżetu i Handlu oraz opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.

           § 6. Traci moc Uchwała Nr IX/61/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

          § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

          § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do opracowania budżetu Gminy na rok 2011 i lata następne.
 Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym    


Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr L/.../10   
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 sierpnia  2010 roku


                  Uchwała niniejsza realizuje zapisy art.  53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wskazujące, że do kompetencji Rady Gminy należy ustalenie procedur opracowania budżetu oraz art. 234 ustawy o finansach publicznych. W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych konieczne jest podjęcie nowej uchwały w przedmiotowej sprawie.


U.L.

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (4 sierpnia 2010)
Opublikował: Milena Kujawa (10 sierpnia 2010, 14:47:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1715