Projekt UCHWAŁA Nr XLVIII/..../10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Projekt 

UCHWAŁA Nr  XLVIII/..../10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 24 czerwca 2010 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 240 ze zm.) uchwala się, co następuje:


    § 1. W uchwale Nr XXXII/240/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia      28 maja 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1.1 otrzymuje brzmienie: „§ 1.1 Zaciąga się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępólnie Krajeńskim”
w wysokości 2 649 551,34 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden 34/100) z uruchomieniem środków w 2009 r. w wysokości 1 800 000,00 zł i w 2010 roku w wysokości 849 551,34 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono  pod względem                                              
formalno - prawnym
Uzasadnienie do uchwały Nr XLVIII/..../10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 czerwca  2010 roku               W związku   realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępólnie Krajeńskim”  konieczne było zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu jako uzupełnienie środków własnych dla realizacji ww. zadania.
P             odjęta w 2009 roku uchwała określała wysokość pożyczki na podstawie wartości kosztorysowych. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wartość zadania obniżyła się, a tym samym obniżeniu uległa wysokość zaciągniętej pożyczki stąd konieczność wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXII/240/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 maja 2009 r.
              Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.


U.L.


                                                    

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (11 czerwca 2010)
Opublikował: Milena Kujawa (17 czerwca 2010, 12:39:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1438