Projekt uchwały w sprawie dzierzawy gruntu na okres 7 lat

Projekt

                                UCHWAŁA Nr  XLVIII/         /10
                       RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                      z dnia     czerwca 2010 r.


w sprawie wydzierżawienia na okres 7 lat gruntu położonego w Niechorzu


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r.  Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się co następuje:


 § 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 7 lat Spółdzielni Mieszkaniowej „Krokus” w Niechorzu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 118/66 o pow. 1330 m² i część działki nr 118/67 o pow. 4670 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW nr 25936.


 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


 § 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

 


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 

 


Uzasadnienie do uchwały Nr XLVIII/        /10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia        czerwca 2010 r.


 Z wnioskiem o dzierżawę wymienionych w uchwale gruntów wystąpiła Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krokus” w Niechorzu. Grunty te zostały przekazane Gminie przez Agencję Nieruchomości Rolnej w Bydgoszczy w 2006 roku. Od 2007 roku zostały oddane w użyczenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krokus” w zamian za możliwość użytkowania przez Gminę zabudowanej nieruchomości  położonej w Skarpie, stanowiącej własność Spółdzielni.
Nieruchomość stanowiąca własność Spółdzielni jest zabudowana pomieszczeniami gospodarczymi, z których korzystają mieszkańcy Skarpy (szatnie klubu sportowego) Gmina jest zainteresowana ich nabyciem na mienie komunalne. Spółdzielnia Krokus w zamian za przekazanie nieruchomości Gminie chciałaby nabyć użytkowane działki w Niechorzu. Z uwagi na to, że gruntów w Niechorzu Gmina nie może zbyć do końca  2016 r.  nieruchomość zostanie przekazana w dzierżawę na okres 7 lat. Po upływie okresu dzierżawy nastąpi zamiana nieruchomości. Sprawa dalszego użytkowania nieruchomości została zaopiniowana pozytywnie przez Radę Sołecka wsi Niechorz oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej.

 

 

 


E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (17 czerwca 2010)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (17 czerwca 2010, 10:28:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1434