Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Świdwie, gmina Sępólno Krajeńskie

-projekt-

UCHWAŁA Nr XLVII/……./10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Świdwie, gmina Sępólno Krajeńskie
 
         Na podstawie art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz. 41,  Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz.954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr  225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz. 124) uchwala się, co następuje:
 
     § 1. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu objętego działkami nr 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 11, 8, 16 i 31, 13, 15, 26, 1, 6, 10 położonymi w miejscowości Świdwie, gmina Sępólno Kraj. z  przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z usługami, zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego i  zgodne z załącznikiem Nr 1.
 
     § 2. Granice obszaru objętego opracowaniem planu miejscowego przedstawiono na załączniku graficznym  Nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącym integralną cześć uchwały.
 
     § 3. Przyjmuje się  zakres ustaleń planu zgodny z art. 15 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
        § 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego
 
     § 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                                
 

 
Uzasadnienie do uchwały nr  XLVII/……./10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 maja 2010r.
 
                        Przeznaczenie działek wymieniony w niniejszej uchwale, położonych w miejscowości Świdwie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jest zgodne  ze Studium uwarunkowań i zagospodarowania Gminy  Sępólno Kraj. uchwalonego  uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. nr XIII/148/99 z dnia 21 października 1999r.  posiadającym następujące zapisy :
 
A 1 -     obszar zachodni, umożliwiający  dalszy rozwój mieszkalnictwa, w połączeniu
z tworzeniem miejsc pod usługi i obsługę mieszkańców. Wymagane jest przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z terenami ofertowymi i rozwiązaniem problemów infrastruktury technicznej, w tym szczególnie zagadnień wod. - kan.
                                                               Teren  wymieniony w tej uchwale posiada pozytywną opinie Rady Sołeckiej w Świdwiu oraz  Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej, Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, co do wytworzenia m.p.z.p.
 
 M.B. 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (20 maja 2010)
Opublikował: Barabach Małgorzata (20 maja 2010, 14:19:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1559