Projekt UCHWAŁY Nr XLVII/…./10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

UCHWAŁA Nr   XLVII/…./10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 maja 2010 r.


w sprawie  zaciągnięcia kredytu

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 240 ze zm.) uchwala się, co następuje:


           § 1.1  Zaciągnąć kredyt na pokrycie deficytu planowanego w wysokości 5 132 500 zł (słownie: pięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące pięćset złoty 00/100).
2. Na spłatę zaciągniętego  kredytu  zostaną przeznaczone środki uzyskane z wpływów  
z podatków.
3. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie kredytu w formie weksla „in blanco” bez poręczenia.
4.    Okres spłaty kredytu ustalono na czas do 9 lat. Planowana karencja w spłacie 24 miesiące.

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym




Uzasadnienie do uchwały Nr  XLVII/…./10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 maja  2010 roku



                W związku z planowaną realizacją inwestycji  wskazanych w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie konieczne jest zaciągnięcie kredytu celem uzupełnieni a ich finansowania.
                Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.






U.L.


metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (14 maja 2010)
Opublikował: Milena Kujawa (19 maja 2010, 14:39:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1346