Projekt uchwały w sprawie sprzedaży budynku gospodarczego przy ul. Młyńskiej 3 w Sępólnie Kraj.

Projekt

 


UCHWAŁA  Nr  XLVII/        /10
RADY MIEJSKIEJ  w  SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 maja 2010 r.


w sprawie sprzedaży budynku  gospodarczego przy ulicy Młyńskiej 3 w Sępólnie Kraj.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się co następuje :


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego na rzecz mieszkańców Wspólnoty przy ulicy Młyńskiej 3 w Sępólnie Kraj. lokalu użytkowego o pow. 32,50 m²  - piętrowego budynku gospodarczego znajdującego się na posesji, przylegającego do budynku mieszkalnego,  wraz z ułamkową 415/4160 cz.gruntu z działki nr 198/3 o pow. 643 m² zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 19430 - stanowiącą własność Gminy Sępólno Krajeńskie.


§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego. 


§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 

Uzasadnienie do uchwały Nr  XLV/       /10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2010 r.


           Wymieniony w uchwale budynek użytkowany był przez jednego z nieżyjących już mieszkańców. Po jego śmierci budynek użytkuje córka spadkobierca. Obiekt przez cały czas był użytkowany i remontowany przez  rodzinę spadkobiercy. Ponieważ budynek jest zaniedbany i wymaga remontu, a stanowi własność Gminy, nie został przypisany do żadnego z lokali, spadkobierca wystąpił z wnioskiem o jego sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców wspólnoty.
Rozpatrując sprawę  Komisja Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego  złożony wniosek zaopiniowała pozytywnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (19 maja 2010)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (19 maja 2010, 14:39:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1388